awswrangler.athena.create_athena_bucket

awswrangler.athena.create_athena_bucket(boto3_session: Optional[boto3.session.Session] = None) str

Create the default Athena bucket if it doesn’t exist.

Parameters

boto3_session (boto3.Session(), optional) – Boto3 Session. The default boto3 session will be used if boto3_session receive None.

Returns

Bucket s3 path (E.g. s3://aws-athena-query-results-ACCOUNT-REGION/)

Return type

str

Examples

>>> import awswrangler as wr
>>> wr.athena.create_athena_bucket()
's3://aws-athena-query-results-ACCOUNT-REGION/'